Zadzwoń do nas 33 499 88 66
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 15

Później

Fotowoltaika Tychy dofinansowanie z programu: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”

Pompy ciepła i fotowoltaika Tychy – dofinansowanie obejmuje różne możliwości wykorzystujące energię z odnawialnych źródeł. Niewątpliwie celem Projektu jest przede wszystkim zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym przewidywana jest po pierwsze poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Z pewnością przyczyni się̨ to przede wszystkim do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła, podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Reasumując Projekt ma pozytywny wymiar zarówno w wymiarze ekologicznym jak i ekonomicznym. Z pewnością montaż instalacji fotowoltaicznej o odpowiednio dobranej do zapotrzebowania mocy, pozwoli prawie całkowicie zniwelować rachunki za energię elektryczną. Obniżenie rachunków za prąd do poziomu opłat stałych to bezsprzecznie największy atut inwestycji w PV. Nie możemy też jednak zapominać jak niewątpliwie wielkie korzyści ma dla środowiska wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W przeciwieństwie do węglowych źródeł pozyskiwania energii, moduły fotowoltaiczne przede wszystkim nie emitują CO2.

 

Fotowoltaika Tychy dofinansowanie – kto może z niego skorzystać?

Projekt skierowany jest do właścicieli nieruchomości (mieszkalnych i niemieszkalnych) znajdujących się na terenie Miasta Tychy i obejmuje przede wszystkim możliwość pozyskania grantu na montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, a także powietrznych pomp ciepła do C.O. i C.W.U, jak i samej ciepłej wody użytkowej. Podobnie do innych programów grantowych – wysokości dotacji określone zostały osobno dla każdej z inwestycji. Bezsprzecznie dofinansowanie z programu znacząco obniży koszt inwestycji w fotowoltaikę. Ponieważ nie każdy zainteresowany zakwalifikuje się do projektu, warto poznać też inne programy dotacyjne i finansowe możliwości. W związku z tym warto spotkać się z naszym doradcą, aby poznać najbardziej aktualne oferty.

 

Dotacje Tychy – wysokość dofinansowania

Instalacje Fotowoltaiczne – Wysokość dotacji na instalację PV wynosi 5 100 zł brutto na 1 kWp instalacji, podczas gdy podatek VAT jest również kosztem podlegającym dotacji.

Pompy Ciepła – Wysokość dotacji wynosi do 42 000 zł brutto na pompę powietrzną do C.O. oraz C.W.U., a także 8 100zł brutto w przypadku pomp powietrznych tylko do C.W.U., podczas gdy podatek VAT, analogicznie do instalacji fotowoltaicznej, jest również kosztem podlegającym dotacji.

Wnioskując do kosztów niekwalifikowanych związanych z montażem instalacji PV lub pompy ciepła należą m.in.:

 • koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego odnawialnego źródła ciepła lub energii elektrycznej,
 • przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o. i elektrycznej,
 • koszty robót towarzyszących (np.: wymiana części pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa).

Uwaga: Warto zauważyć, że dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę (np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła).

 

Dotacje Tychy – informacje kontaktowe:

Adres internetowy projektu: https://umtychy.pl/oze

Dokumenty do pobrania w celu realizacji grantu znajdują się na stronie: https://umtychy.pl/artykul/6604/oze-dokumenty-do-pobrania

Tel: (32) 776-38-06, (32) 776-38-03 – do urzędu miasta Tychy, wydziału komunikacji, OŚ i Rolnictwa, zajmującego się obecnie tym tematem po zerwaniu umowy z dotychczasowym operatorem projektu. 

Mail do kontaktu: komunalny@umtychy.pl

Masz więcej pytań? Zadzwoń!

Czujesz się zagubiony lub po prostu nie chce Ci się tyle czytać? Rozumiemy to, dlatego codziennie czekamy na telefon od Ciebie. Możesz też zostawić swój numer telefonu poniżej, oddzwonimy od razu!

33 499 88 66

Lub

Instalacja PV dla Servicom Tennis Club Tychy, moc instalacji: 49,5 kWp

Instalacja fotowoltaiczna dla Servicom Tennis Club

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,13 kWp, zrealizowana przez Ekosun w Tychach.

Fotowoltaika Tychy

ZAKWALIFIKOWAŁEŚ SIĘ DO PROGRAMU?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,2 kWp, zrealizowana przez Ekosun w Tychach.

Fotowoltaika Tychy

Instalacja fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego w Tychach

Instalacja PV w Tychach

Instalacja fotowoltaiczna zrealizowana przez Ekosun w Tychach

Fotowoltaika Tychy

Ścieżka dokumentacyjna dla klienta

Na początek: wysłanie zapytań ofertowych do min. 3 firm i uzyskanie minimum 3 formularzy ofertowych – Załącznik nr 11 do regulaminu.

Następnie, kolejna kwestią jest złożenie wniosku o udzielenie grantu wraz z 3 uzyskanymi ofertami i wybór najkorzystniejszej z nich – Załącznik nr 10 do regulaminu.

Później po korzystnej weryfikacji wniosku przez operatora projektu, następuje zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą – Załącznik nr 12 do regulaminu.

Następnie czeka nas zawarcie umowy z wykonawcą na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE – Załącznik nr 15 do regulaminu.

Później w kolejnym kroku powinna nastąpić realizacja inwestycji przez wykonawcę.

Później zgłoszenie przez wykonawcę klientowi i operatorowi projektu zakończenia montażu i wykonanie przez operatora odbioru instalacji do 15 dni od zgłoszenia pod kątem prawidłowego wykonania. Profesjonalni wykonawcy mają to na uwadze, ponieważ szybkość i poprawność wykonania inwestycji przyspiesza wypłatę grantu.

Zapłata wykonawcy za instalacje po pozytywnym odbiorze.

Na koniec w ciągu 10 dni od dokonanej płatności, złożenie wniosku o wypłatę grantu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wymagane załączniki:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o płatność – Załącznik nr 13 do regulaminu
 2. Faktura/rachunek wystawiony przez wykonawcę,
 3. Dowód zapłaty – potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy,
 4. Protokół odbioru instalacji,
 5. Umowa pomiędzy grantobiorcą, a wykonawcą,
 6. Zgłoszenie podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej – w przypadku instalacji PV,
 7. Karty gwarancyjne, certyfikaty i karty katalogowe zamontowanych urządzeń,
 8. Dokumentacja fotograficzna instalacji.
 9. Oryginały oświadczeń podpisanych przez grantobiorcę:
 • poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  • braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,
  • o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej,
 •  prawie dysponowania nieruchomością,
 • o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,
 • dotyczące trwałości przedsięwzięcia.

 

Warto zauważyć, że w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu lub błędu w dokumencie grantobiorca ma 5 dni roboczych na skorygowanie/uzupełnienie dokumentacji. Dotrzymanie terminów jest niezwykle ważne, ponieważ  może ono skutkować skreśleniem z listy grantobiorców.

 

Grantobiorca otrzymuje grant niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, która ma trwać nie dłużej niż 5 dni roboczych, w terminie nie później niż do dnia 30 listopada 2021 roku Ostateczny czas realizacji montażu upływa z kolei 31 października 2021 roku.

FOTOWOLTAIKA TYCHY DOFINANSOWANIE


Program pozwala na powstanie instalacji fotowoltaicznych o mocach:

 • 3 kWp
 • 4 kWp
 • 5 kWp
 • 7 kWp – (przy jednoczesnym montażu pompy ciepła do celów C.O. i C.W.U)

Godne uwagi jest także to, że klient musi dokonać przeglądu rynku i wysłać zapytanie ofertowe od minimum 3 firm. Niewątpliwie jest to warunkiem koniecznym, ponieważ klient musi przedstawić 3 oferty od wykonawców wraz z wnioskiem o udzielenie grantu, z wyborem najkorzystniejszej wg wyznaczonych w projekcie kryteriów:

Kryteria dla instalacji fotowoltaicznej

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium
1 60% Cena
2 20% Długość gwarancji na wady ukryte oraz długość gwarancji na montaż Gwarancja na wady ukryte:

do 10 lat – 0 pkt

11 lat – 14 lat –  5pkt

od 15 lat  – 10pkt

Rękojmia na montaż  5 lat – 0 pkt

Rękojmia na montaż  10 lat – 10 pkt

3 10% Czas reakcji serwisowej 24 godziny – 10 pkt

48 godzin – 5 pkt

powyżej 48 godzin – 0 pkt

4 10% Doświadczenie wykonawcy 20 instalacji – 10 pkt

10 instalacji – 0 pkt

Łącznie 100%

POMPY CIEPŁA TYCHY 

Kryteria dla pomp ciepła do C.O. i C.W.U

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium
1 60% Cena
2 30% COP >= 4,3 COP wg. EN14511  dla P7/W35 – Wartość COP znajduje się w karcie katalogowej urządzenia

 

3 10% Doświadczenie wykonawcy 20 instalacji – 10 pkt

10 instalacji – 0 pkt

Łącznie 100%

Kryteria dla pomp ciepła do C.W.U

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium
1 60% Cena
2 30% 1.COP Od >= min. 3.70 (pompa z kanałami powietrznymi) i 3.50 (bez kanałów)

2.COP Od >= min 2.95 (pompa z kanałami powietrznymi) i 2.75 (bez kanałów)

 

           1          COP wg. EN161147 dla P20/w10-55 – powyżej 3,7  lub 3,5 – 15 pkt

2          COP wg. EN161147 dla P7/W10-55 –  powyżej 2,95 lub 2,75  -15 pkt

 

 

3 10% Doświadczenie wykonawcy 20 instalacji – 10 pkt

10 instalacji – 0 pkt

Łącznie 100%